Algemene voorwaarden Pro-Moois Vormgeving

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1  Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (zowel op de offerte en de acceptatie ervan), de inhoud en de nakoming van alle aldus tussen de opdrachtgever en Pro-Moois Vormgeving (hierna te noemen: PMV) tot stand gekomen overeenkomsten.

1.2  Offertes
Offertes zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig, tenzij de offerte anders vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. In offertes van PMV genoemde levertijden en andere voor door PMV te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. PMV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Prijzen zijn exclusief BTW volgens het op dat moment geldend BTW tarief.

1.3  Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan PMV te worden bevestigd. Uit deze schriftelijke bevestiging moet blijken dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen voorwaarden. Indien de opdrachtgever zodanige schriftelijke bevestiging nalaat, maar er desondanks mee instemt dat PMV een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Indien in de schriftelijke bevestiging   voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het hiervoor bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien PMV schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

1.4  Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst, nadere mondelinge afspraken en bedingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden PMV eerst nadat deze schriftelijk door PMV zijn bevestigd.

1.5  Meerdere opdrachtnemers
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd, geheel of gedeeltelijk, aan anderen dan PMV wenst te verstrekken, dient PMV, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1  Uitvoeren opdracht
PMV zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal PMV de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden en hem onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht.

2.2  Verstrekken van gegevens e.d.
De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs mogelijk of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht door PMV mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3  Controle en goedkeuring
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien PMV, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van PMV zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.4  Termijn van levering
Een door PMV opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. PMV is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.5  Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van PMV.

2.6  Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan PMV te worden meegedeeld.

Artikel 3 Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten
3.1  Auteursrecht en intellectueel eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en het auteursrecht toe aan PMV.

3.2  Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van PMV het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3  Naamsvermelding, openbaarmaking en verveelvoudiging
Tenzij het ontwerp er zich niet voor leent, is PMV gerechtigd om haar naam op of bij   het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Tenzij anders is overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van PMV het ontwerp zonder vermelding van de naam van PMV openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4  Eigendom bij PMV
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door PMV tot stand gebrachte ontwerpen en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van PMV. De opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval tegenover PMV aanspraak maken op afgifte of levering van de door PMV ontworpen/gebruikte digitale bronbestanden.

Artikel 4. Gebruik van Licentie
4.1  Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen in gevolge de overeenkomst met PMV, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan PMV bekend te zijn gemaakt.

4.2  Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van PMV niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3  Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van PMV, veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4  Eigen promotie
PMV heeft in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5. Honorarium
5.1  Honorarium en bijkomende kosten
Opdrachtgever is aan PMV het overeengekomen honorarium verschuldigd. Naast het overeengekomen honorarium dienen ook de onkosten, die PMV voor de uitvoering van de opdracht maakt, door opdrachtgever aan PMV te worden vergoed.

5.2  Honorarium voor meerwerk
Indien PMV door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige en/of deugdelijke en/of duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde dan wel onjuiste opdracht of briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen, zullen deze werkzaamheden apart bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, op basis van de gebruikelijke, door PMV gehanteerde honorariumtarieven.

5.3.  Prijsverhoging
Indien PMV met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is PMV niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.4  Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft PMV na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6. Betaling
6.1  Betalingsverplichting
Voor aanvang van de opdracht dient 50% van het overeengekomen honorarium bij wijze van voorschot betaald te zijn aan PMV. Betalingen van facturen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door PMV aangegeven rekeningnummer. Indien na het verstrijken van deze termijn door PMV nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door PMV gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,–.

6.2  Periodieke betalingen
PMV heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3  Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan PMV verschuldigde betalingen, tenzij anders overeengekomen, zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan PMV heeft verstrekt.

6.4  Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst
7.1  Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe door PMV verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2  Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door PMV wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe door PMV verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan PMV redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.

7.3  Faillissement
Zowel PMV als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

7.4  Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.5  Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van PMV bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden voor dezelfde opdrachtgever, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen
8.1  Verstrekte- en te gebruiken materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart PMV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte (en/of in opdracht door PMV gezochte) materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

8.2  Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart PMV en/of door PMV bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1  Aansprakelijkheid
PMV is niet aansprakelijk voor:

  • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  • Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
  • Taalkundige, tekstuele en/of grammaticale fouten.
  • De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken/aanpassen van het geleverde ontwerp.

9.2  Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van PMV voor schade van opdrachtgever of derden ten gevolge of naar aanleiding van de opdracht of de uitvoering hiervan, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van PMV in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de hiervoor genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat PMV voor de betreffende opdracht aan honorarium aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht en door opdrachtgever is betaald. Daarbij geldt tevens dat de aanspraak in alle gevallen is beperkt tot een bedrag van in totaal maximaal €1.500,–. Deze beperking en vrijwaring gelden eveneens voor de eventuele   hulppersonen en ondergeschikten die door PMV bij de opdracht of de uitvoering   daarvan zijn betrokken.

9.3  Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een half jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4  Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan PMV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1  Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van PMV enig recht uit een met PMV gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

10.2  Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3  Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen PMV en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.4  Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van PMV. Voor zover de opdrachtgever in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

10.5  Geschillen
Alle geschillen welke tussen PMV en opdrachtgever mochten ontstaan – naar aanleiding van de opdracht dan wel van nadere opdrachten en andere handelingen in samenhang met de opdracht – zullen worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.